Moderné doplnky

V košíku: 0 ks / 0 €
Vyhľadávanie

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. 055/6220781, e-mail: ke@soi.sk

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou:

Soňa Szilasiová - zahradkarstvo
Ku kachličkárni 158/45,
04423 Jasov
IČO:52027066
DIČ:1123122044

NIESOM PLATCOM DPH                                                                                   

Zapísaná:  v živnostenskom registri 830-20580, Okresný úrad Košice - okolie
e-mail: informacie@moderne-doplnky.sk
predávajúceho výrobky prostredníctvom obchodného systému na doménach: www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk

(ďalej v texte len „predávajúci“)

a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk podľa všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

(ďalej v texte len „Spotrebiteľ, resp. Kupujúci“)

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk  (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä, zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 

Čl. I

Vymedzenie základných pojmov

 

            Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk, uvedené inak, majú nasledovné pojmy alebo skratky, význam v ďalej uvedených definíciach:

1.      Predávajúcim je spoločnosť:

Soňa Szilasiová - zahradkarstvo
Ku kachličkárni 158/45,
04423 Jasov
IČO:52027066
DIČ:1123122044

NIESOM PLATCOM DPH                                                                                    
Zapísaná:  v živnostenskom registri 830-20580, Okresný úrad Košice - okolie
e-mail: informacie@moderne-doplnky.sk

predávajúceho výrobky prostredníctvom obchodného systému na doménach: www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk

2. Portál je internetová stránka Predávajúceho www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk

3. Spotrebiteľ je akákoľvek fyzická osoba - spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení objednávky nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktorá si vyberie z ponuky produktov ponúkaných predávajúcim zverejnených na Portáli, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému predávajúceho.

4. Kupujúci je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá kupuje tovar na podnikanie a ktorá si vyberie z ponuky produktov ponúkaných predávajúcim zverejnených na Portáli, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému predávajúceho.

5. Produkt, je tovar alebo služba, ktorú ponúka Predávajúci na predaj v súvislosti s jeho obchodnou činnosťou vykonávanou prostredníctvom e-shopu na portáli.

6. Zmluvou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie elektronická objednávka zaslaná Predávajúcemu formou elektronického objednávkového formuláru zverejneného na Portáli alebo zaslaním e-mailu, ako písomnej objednávky, ako i ostatné písomnosti medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim, pri ktorých dochádza k vzniku, zmene a zániku práv a povinnosti jednotlivých zmluvných strán.

7. Strany sú Predávajúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci;

8. Účet je účet Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho zriadený na Portáli po zaregistrovaní Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho;

9. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, pri poskytovaní a využívaní služieb Predávajúceho, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej podobe na Portáli.

10.      Počítanie času, lehoty a doručovanie

10.1. Ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, tak do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej jej začiatok. V prípade ak by na takýto deň pripadla sobota, nedeľa alebo sviatok, tak deň určujúci začiatok plynutia lehoty pripadne na najbližší pracovný deň.

10.2. Ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, tak posledný deň lehoty na akékoľvek plnenie je nasledujúci pracovný deň, a to v prípade pokiaľ by pripadal takýto deň na sobotu, nedeľu alebo sviatok.

10.3. Ak je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedený pojem bezodkladne, rozumie sa tým lehota nie kratšia ako 3 kalendárne dni.

10.4. Na určenie sviatkov, dni pracovného pokoja, sobôt a nediel sa výlučne použije Slovenský kalednár.

10.5. V prípade ak sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach určujú lehoty na dni, rozumejú sa tým kalendárne dni ak nie je uvedené, že lehoty sa počítajú na pracovné dni.

10.6. Doručovanie, resp. komunikácia Predávajúceho a Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho sa vykonáva prevažne elektronickou formou a to prostredníctvom e-mailu. E-mail sa považuje za doručený v nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, a to i v prípade, ak druhá strana sa o takomto doručení z akýchkoľvek dôvodov nedozvie. Na preukázanie doručenia je každá zo zmluvných strán povinná uchovať si jeho kópiu, na ktorej bude vyznačený dátum a čas odoslania.

 

Čl. II

Objednávka

 

1.         Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na portáli www.modernedoplnky.skwww.moderne-doplnky.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

            Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zák. č. 102/2014 Z.z.,  v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2.    Pri každej objednávke je Spotrebiteľ, resp. Kupjúci povinný vyplniť elektronický objednávkový formulár, resp. pri písomnej forme prostredníctvom e-mailu: uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne alebo faxové číslo, e-mail; fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i spotrebiteľ resp. zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej osobe alebo firme. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.

 

3.         Po doručení objednávky bude táto objednávka bezodkladne zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto momentom vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. Predávajúci sa bezodkladne resp. najbližší pracovný deň  skontaktuje so Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a upresní možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu,(ak nie je z objednávky jednoznačná), konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho záväzná.

 

4.         Spotrebiteľ, resp. Kupujúci má právo stornovať objednávku na tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa bez poplatku, a to iba do doby, pokiaľ predávajúci nekontaktuje Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, t.j do dňa, kedy Spotrebiteľ, resp. Kupujúci neobdrží potvrdzujúcu správu od Predávajúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Preto, ak sa na jednej objednávke nachádzajú produkty s rôznym termínom dodania, bude termín dodania odkonzultovaný pri overovaní objednávky.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu produktu od 24 hodín do 30 dní odo dňa zaslania správy o overení objednávky, ak to nie je pri danom produkte uvedené inak.

3.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia o čom bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci včas a vhodným spôsobom informovaný.

II. Cena, platobné podmienky, prepravné a balné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny za predávané produkty v cenníku sú uvedené konečné. NIESOM PLATCOM DPH.

2.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Predávajúci má právo požadovať od Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho preddavok na kúpnu cenu a to vystavením predfaktúry. Takto uhradený preddavok zo strany Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho sa okamihom splatnosti príslušného daňového dokaldu započítava na kúpnu cenu predávaného produktu. Vytavenie predfaktúry bude Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu oznámené pri overovaní objednávky, kde zároveň mu formou e-mailu, bude zaslaná predfaktúra s vyznačením jej splatnosti. Až po zrealizovaní platby, resp. pripísaní príslušnej zálohy za kupovaný produkt na účet Predávajúceho, bude zo strany Predávajúceho zrealizovaná objednávka produktu a jeho zaslanie Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí Spotrebiteľ, resp. Kupujúci cenu za produkt + dopravné a balné, a prípadne cenu dobierky. Všetky poplatky budú zobrazené na objednávke a nebudú účtované žiadné iné skryté poplatky. Súčasťou zásielky je faktúra ako účtovný doklad za dodaný produkt.

4.

Spôsob dopravy si volí Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.  Pri nákupe nad 100,- Eur nebude Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky cena za dopravu účtovaná, resp. bude Predávajúcim poskytnutá zľava, o ktorej bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci informovaný pri overení objednávky.  Kupujúcemu, ktorý kupuje tovar za zvýhodnenú cenu na ďalší predaj, alebo používanie, bude dodatočné prirátaná cena za dopravu tovaru vo výške 8.- Eur / každá zásielka. V ostatných prípadoch si Spotrebiteľ, resp. Kupujúci môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) kuriérom (zasielateľskou službou). Doručovaný tovar Vám bude doručený bežne do 24 hodínpo expedícii s nášho skladu.

b) individuálne dohodnutou dopravou

Ceny za dopravu produktu sú uvedené v cenníku konkrétneho zasielateľa, ktorý je uvedený na internetovej stránke, toho ktorého zasielateľa.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne Predávajúci odporučí Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, na príslušnej pošte, alebo kdekoľvek po dohode s kuriérom zásielkovej spoločnosti.

2.

Pri preberaní produktu je Spotrebiteľ, resp. Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Spotrebiteľ, resp. Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až pripísaním fakturovanej sumy na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Spotrebiteľ, resp. Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt Predávajúceho. V prípade poškodenia produktu zavineného Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim, znáša Spotrebiteľ, resp. Kupujúci plnú zodpovednosť za škodu, ktorá takýmto konaním vznikla Predávajúcemu a je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za produkt.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho momentom prevzatia Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom, ktorý je v objednávke oznančný ako osoba oprávnená prevziať tovar za Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho.

6.

Ak Spotrebiteľ, resp. Kupujúci objednaný tovar neprevezme v dohodnutom termíne, resp. lehote stanovenej Slovenskou poštou, zásielkovou službou, alebo osobne, budú mu následne účtované škody vzniknuté predávajúcemu spojené s vrátením a blokovaním tovaru zásielky. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka). Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.  V prípade neuhradenia týchto nákladov v stanovenom termíne uvedenom na vyúčtovacej faktúre, bude pohľadávka odstúpená advokátskej kancelárii na vymáhanie.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
   
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „* “ – hviezdičkou.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
   
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
   
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
   
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
   
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

V. Záruka a reklamačný poriadok

1.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2.

Postup pri reklamácii zakúpeného produktu je zverejený v Reklamačnom poriadku Predávjúceho, ktorý je uverejnený na Portáli.

 

VII. Ochrana osobných údajov podľa GDPR

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7.  Cookies - Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

12. SMS marketing a Telemarketing nepoužívame.

 

VII. Osobitné ustanovenia

1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Spotrebiteľa, reps. Kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Práva Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákonov č. 102/2014 Z.z. a 250/2007 Z.z. , zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záveäznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany, teda Predávjúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy, predložia na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

7. Všetky informácie obsiahnuté v zmluve, ako i tie, ktoré si účastníci navzájom poskytli pri rokovaniach alebo pre splnenie predmetu zmluvy, sa považujú za dôverné a predmet obchodného tajomstva. Poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase všetkých účastníkov.

8. Predávajúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy, alebo vzniknuté v sú­vislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzá­jomnou dohodou.

10. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom: 22.2.2019.

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
 
Tento e-shop jecertifikovaný

 

2019 © Soňa Szilasiová - zahradkarstvo - všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.